การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไร้สารเคมีตกค้าง และการเลือกใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบจ่ายและระบบควบคุมไฟฟ้า เพื่อนำมาลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก. 50001 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559