อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์
(Solar Pump Inverter)

Solar Pump Inverter คือ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้สำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานมาใช้สำหรับการเกษตรโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โดยสามาถใช้กับเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมอร์ส) หรือปั๊มหอยโข่งในการเกษตรได้

เกษตรกรรมเป็นแหล่งอาหารเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ และการชลประทานเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอนุรักษ์น้ำ หลายประเทศและภูมิภาคในโลกยังคงใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเพื่อขับเคลื่อนปั๊มน้ำเพื่อการชลประทาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการชลประทานน้ำท่วมทางการเกษตร, การชลประทานแบบหยด, การชลประทานแบบสปริงเกอร์, การชลประทานแบบเดือยกลาง ฯลฯ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประหยัดพลังงานและประหยัดน้ำ

image

Solar Pump Inverter
SI21 Series

image

Solar Pump Inverter
SI22 Series

image

Solar Pump Inverter
SI23 Series

image

Solar Pump Inverter
SI30 Series

image

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ระบบสูบน้ำแบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง และสามารถทดแทนระบบสูบน้ำดั้งเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งใช้น้ำมันเป็นพลังงานเหมาะสมกับพื้นที่ที่อยู่ในชนบทและห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงเอาต์พุตกระแสตรง (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำ โดยทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และมอเตอร์ปั๊ม เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ อินเวอร์เตอร์จะปรับกำลังไฟฟ้าที่ส่งออกจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม และควบคุมความเร็วและอัตราการไหลของปั๊มตามแสงแดดที่มีอยู่ ช่วยให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยให้ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการชลประทานทางการเกษตร ระบบน้ำประปา และการใช้งานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีโซลูชันการสูบน้ำที่เชื่อถือได้และยั่งยืน