การเลือกปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ การเกษตรทุกพื้นที่ จำเป็นต้องใช้น้ำในการพัฒนาเพื่อสร้างผลผลิตเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำต้องอยู่ใกล้ที่เพาะปลูก เอื้ออำนวยกับการเพาะปลูก ถ้าแหล่งน้ำอยู่ไกลก็จะต้องเดินทางไกลเพื่อรดพืชผลทางการเกษตร ปัจจุบันนี้การติดตั้งปั้มน้ำโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกของการทำการเกษตร เพราะสามารถสูบน้ำมาใช้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า ปั๊มการสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นปั๊มที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell, กังหันลม, เครื่องปั่นไฟฟ้า, แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้ ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล เป็นต้น
1. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์สำหรับใช้กับน้ำบาดาล
ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับการสูบน้ำในบ่อบาดาลจะต้องเป็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบแรงดันสูงแบบปั๊มซัมเมอร์ส เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้จุ่มใต้น้ำในบ่อ หรือใต้ผิวดิน เหมาะสำหรับสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อที่ขุดลึกลงไปค่อนข้างมาก ลักษณะของบ่อจะเป็นไปตามขนาดของปั๊ม ขั้นอยู่กับปริมาณน้ำและแรงดันที่ใช้หรืออาจจะแล้วแต่การออกแบบ
2. ปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาร์เซลล์ (ปั๊มหอยโข่ง)
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบหอยโข่ง เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ระดับผิวดิน ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ประเภทนี้นิยมใช้กันมาก เพราะเหมาะต่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึง ระบบอาคาร ปั๊มดับเพลิง ระบบน้ำร้อน ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหมาะสำหรับสูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง อ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เยอะมากนัก คือลึกไม่เกิน 10 เมตร และปั๊มประเภทนี้สามารถสูบน้ำได้ปริมาณมาก
ปัจจัยการเลือกแผงโซลาร์เซลล์จะขึ้นอยู่ขนาดของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ขนาดความลึกของแหล่งที่จะสูบน้ำและความต้องการในการใช้น้ำซึ่งตัวปั๊มจะมี 2 ชนิดคือปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ปั๊มน้ำกระแสตรง สามารถต่อเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ได้โดยตรง เนื่องจากไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการสูญเสียน้อยและจะมีความปลอดภัยที่มากขึ้นจำเป็นต้องควบคุมแรงดันให้เสมอตลอดเวลาการใช้ปั๊มโดยการต่อคอนโทรลชาร์จโซลาร์เซลล์
ปั๊มน้ำกระแสสลับ จะเป็นต้องต่อโซลาร์อินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งควรเลือกใช้โซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะมีผลทำให้มอเตอร์ของปั๊มน้ำหมุนได้อย่างสม่ำเสมอแต่หากเราเลือกใช้เลือกใช้โซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ มีผลทำให้มอเตอร์ได้รับกำลังขับไม่เต็มที่ ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้มอเตอร์เกิดเสียงดังได้นั่นเอง การใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และยังช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมให้กับโลกอีกด้วย