จำนวน 4 รายการ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

  1. ติดตั้งถังพักน้ำสำเร็จรูปสำหรับกระจายน้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1 ชุด
  2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 60 ไร่ จำนวน 1,600 เมตร
  3. ก่อสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง
  4. เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงหญ้า จำนวน 60 ไร่

ขอบเขตงาน

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300Wp ชนิด Poly crystalline จำนวน 14 แผง
  2. ปั้มน้ำขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 220Vac 50Hz ชนิด submersible pump
  3. อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร
  4. งานโครงเสาเหล็กพร้อมฐานรองรับแผง
  5. ก่อสร้างถังพักน้ำสำเร็จรูป คสล. อัดแรง ขนาด 31,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง