อินเวอเตอร์ปรับรอบมอเตอร์ คืออปุกรณ์ที่ใช้สำหรับการปรับรอบการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับรอบมอเตอร์จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้

ซึ่งในการติดตั้งอินเวอเตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ตัวอินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ อุณหภูมิรอบข้าง โดยปกติแล้วจะถูกกำหนดไว้ที่ 0-50 องศาเซลเซียส แต่หากนำไปติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ก็อาจจะต้องเพิ่มขนาดกิโลวัตต์ของอินเวอร์เตอร์ด้วย เพื่อไม่ให้อินเวอร์เตอร์ทำงานหนักจนเกินไป และอาจทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ

ความชื้นในบริเวณที่ติดตั้ง ควรอยู่ในระหว่างค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในคู่มืออินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ เช่น หากเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่น VEICHI AC310 Series และรุ่น VEICHI AC10 Series จะสามารถติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 5%~95%

ความสามารถในการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP : Index of Protection) ตรวจดูว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการติดตั้งหรือไม่ โดย อินเวอร์เตอร์รุ่น VEICHI AC310 Series และรุ่น VEICHI AC10 Series มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Standard) อยู่ที่ IP20 ซึ่งหมายถึง มีความสามารถในการป้องกันของแข็งที่มีขนาด 12 mm ขึ้นไป แต่ไม่สามารถป้องกันของเหลวได้

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับมอเตอร์และระบบไฟฟ้า เพื่อให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด หากได้รับการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง สามารถทำให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์มีปัญหาได้ เช่น

  • อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถทำงานร่วมกับมอเตอร์
  • อินเวอร์เตอร์ได้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม
  • ระบบไฟฟ้ามีการขัดข้อง

ดังนั้น การประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการติดตั้ง และการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ควรได้รับการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด