รู้ก่อนเลือก ปัจจุบันพลังงานทดแทนกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย “ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับเครื่องปั๊มน้ำ ซึ่งการจะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัด และเกิดการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า ควรคำนึงถึงปัจจัยในหลายๆ ด้านเช่น

ประมาณการใช้งานก่อนติดตั้ง

อย่างแรกต้องประมาณการใช้งานก่อนติดตั้ง โดยเลือกขนาดปั๊มน้ำและแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับระดับความลึกของบ่อน้ำ โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ ถ้าเป็นน้ำบาดาลให้พิจารณาจากความลึกของบ่อ สามารถเปรียบเทียบได้ตามภาพดังนี้

การเลือกแผงโซลาร์เซลล์

การเลือกแผงโซลาร์เซลล์จะต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดจำหน่าย ความน่าเชื่อถือของโรงงาน คุณลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์ การรับประกันและการดูแลหลังการขายด้วย โดยปัจจุบันชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ที่นิยมใช้งานมี 2 แบบ ได้แก่ แบบ Mono Crystalline และ Poly Crystalline

  • แบบ Mono Crystalline จะผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 เปอร์เซ็นต์และประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • แบบ Poly Crystalline มีประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16 เปอร์เซ็นต์ใช้งานในที่อุณหภูมิสูงได้ดี มีราคาถูกกว่าและหาง่ายในท้องตลาด

การเลือก Solar Inverter

จากนั้นมาถึงวิธีการเลือก Solar Inverter (อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์) ที่เหมาะสม ซึ่ง Solar Inverter ต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับปั๊มน้ำเท่านั้น และมีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องเป็น Inverter สำหรับปั๊มน้ำเท่านั้น (หรือ Solar Pump Inverter)
  • มีระบบ Maximum Power Point Tracking หรือ MPPT
  • มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 55 ขึ้นไป
  • สามารถรับแรงดันของแผงที่ติดตั้งได้
  • กำลังขับ (Power) เหมาะสมกับปั๊มน้ำ
  • มีการป้องกัน Surge จากฟ้าผ่า
  • Inverter แบบไม่มีพัดลมระบายความร้อนจะดีกว่าเนื่องจากพัดลมเสียง่าย

เมื่อมีความเข้าใจในระบบการติดตั้งมากขึ้นก็จะทำให้ระบบที่ติดตั้งมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ยาวนาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลรักษาในระยะยาวอีกด้วย